ἄνδρα (andra)
 nom masculin singulier
 accusatif de ἀνήρ (aner): homme
Dictionnaire grec Bailly : ἀνήρ ἀνδρός (ὁ) ἀνδρί, ἄνδρα, ἄνερ ; pl. ἄνδρες, ἀνδρῶν, ἀνδράσι, ἄνδρας ; duel ἄνδρε, ἀνδροῖν
litt. celui qui engendre, d’où :
I. mâle ; (p. suite) :
1 homme, p. opp. à femme ; ἄνδρες γυναῖκες (sans καί) hommes et femmes
2 époux, mari ; qqf amant
II. homme :
1 p. opp. aux dieux : πατὴρ ἄνδρῶν τε θεῶν τε HOM père des hommes et des dieux ; βροτὸς ou θνητὸς ἀνήρ HOM un mortel ; ἄνδρες ἡμίθεοι IL demi-dieux ; κατ’ ἀνδρὸς βίοτον EUR de génération en génération
2 homme fait : εἰς ἄνδρας ἐγγράφεσθαι DÉM ou συντελεῖν ISOCR être inscrit ou passer dans la classe des hommes faits
3 homme (avec idée de qualités morales) : ἀνέρες (épq. p. ἄνδρες) ἔστε, φίλοι IL soyez hommes, amis ! πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες HDT beaucoup d’êtres humains, mais peu d’hommes
4 p. ext. (joint aux titres ou professions) : ἀνὴρ βασιλεύς HOM roi ; ἀνὴρ μάντις HDT devin ; ἀνὴρ νομεύς SOPH pâtre ; ἄνδρες δικασταί ATT juges, etc. ; (aux noms de peuples) ἄνδρες Ἀθηναῖοι ORAT Athéniens 5 (p. ext.) homme, individu : ὁ ἀνήρ PLAT l’homme ; (c. synonyme de αὐτός ou ἐκεῖνος) celui-ci, celui-là ; simple particulier (p. opp. à l’homme d’État) [p. *γϜανήρ > Ϝανήρ > ἀνήρ, de la R. Γαν, Γεν engendrer]