ἔννεπε (ennepe)
verbe
2ème personne du singulier
impératif de ἐνέπω (enepô) : dire
Dictionnaire grec Bailly : ἐννέπω ou ἐνέπω impf. ἔννεπον
1 dire, raconter : ÷ τινί τι, dire qch à qqn ; ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα OD Muse, dis-moi l’homme, càd la vie (les actions, etc. d’Ulysse) ; avec un relat. τίς ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα IL Muse, dis-moi qui était le plus brave ; (abs.) faire des récits, raconter des nouvelles : πρὸς ἀλλήλους OD les uns aux autres
2 parler (en gén.) : ÷ πρός τινα, ÷ τινά, adresser la parole à qqn, interpeller qqn ; ÷ τινά, avec ‒ l’inf. ordonner à qqn de, etc.
[p. *ἐνϜέπω, de la R. Ϝεπ, parler ; v. εἶπον]