ἔπερσεν (epersen)
verbe
3ème personne du singulier
aoriste actif de πέρθω (perthô) : détruire

Dictionnaire grec Bailly : πέρθω f. πέρσω, ao. ἔπερσα, ao.2 ἔπραθον, pf. πέπορθα
1 dévaster, détruire, ravager, ruiner par le fer et le feu ; (en gén.) anéantir, tuer, détruire
2 prendre comme butin dans destruction d’une ville, piller
[R. Πᾰρ, détruire ; cf. lat. per-dere, pessumdare, etc. ; cf. R. Πρᾱ dans πίμπρημι, πρήθω, etc.]