πλάγχθη (plagchthè)
verbe
3ème personne du singulier
aoriste passif de πλάζω (plazô) : errer

Dictionnaire grec Bailly : πλάζω f. πλάγξω, ao. ἔπλαγξα, pf. inus. Pass. ao. ἐπλάγχθην
1 faire vaciller, faire chanceler, ÷ acc.
2 écarter du droit chemin, faire errer çà et là : ἀπὸ πατρίδος αἴης OD loin de la patrie ; (fig.) dérouter, embrouiller, troubler, ÷ acc. ; (particul.) détourner d’un projet, ÷ acc. ; (Pass.) s’égarer, errer çà et là : ἧς ἀπὸ νηός OD loin de son navire ; ἐπὶ πόντον OD errer sur la mer ; ἐπ’ ἀνθρώπους OD errer parmi les hommes ; ἀπὸ χαλκόφι χαλκὸς ἐπλάγχθη IL l’airain rebondissait de l’airain
[p. *πλάγjω, de la R. Πλαγ, frapper ; cf. πλήσσω]