I Ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ΄ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι, πέμπον, ἐπεί μ΄ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι δαίμονος, ἣ κατὰ πάντ΄ ἄστη φέγει εἰδότα φῶτα· τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι [5] ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ΄ ὁδὸν ἡγεμόνευον. Ἄξων δ΄ έν χνοίῃσιν ἵει σύριγγος ἀυτήν αἰθόμενος - δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν κύκλοις ἀμφοτέρωθεν -, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκεός, [10] εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας. Ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤματός εἰσι κελεύθων, καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός· αὐταὶ δ΄ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέπροις· τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιϐούς. [15]Τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν πεῖσαν ἐπιφράδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων χάσμ΄ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιϐαδὸν εἰλίξασαι [20]γόμφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότε· τῇ ῥα δί αὐτέων ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ΄ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους. Καί με θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ΄ ἔτος φάτο καί με προσηύδα· ὦ κοῦρ΄ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν, [25] ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ, χαῖρ΄, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι τήνδ΄ ὁδόν - ἦ γὰρ ἀπ΄ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν-, ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε. Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἠμέν Ἀληθείης εὐκυκλέος ἀπρεμὲς ἦτορ [30] ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. Ἀλλ΄ ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα χρῆν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα. II Εἰ δ΄ ἄγ΄ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας, αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι· ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι, Πειθοῦς ἐστι κέλευθος - Ἀληθείῃ γὰρ ὀπηδεῖ -, [5]ἡ δ΄ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι, τὴν δή τοι φράζω παναπευθέα ἔμμεν ἀταρπόν· οὔτε γὰρ ἄν γνοίγς τό γε μὴ ἐὸν - οὐ γὰρ ἀνυστόν οὔτε φράσαις· ΙΙΙ ... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι. ΙV Λεῦσσε δ΄ ὅμως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεϐαίως· οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσθαι οὔτε σκιδνάμενον πάντῃ πάντως κατὰ κόσμον οὔτε συνιστάμενον. V Ξυνὸν δέ μοί ἐστιν, ὁππόθεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις. VΙ Χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ΄ ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι, μηδὲν δ΄ οὐκ ἔστιν· τά σ΄ ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα. Πρώτης γάρ σ΄ ἀφ΄ ὁδοῦ ταύτης διζήσιος <εἴργω>, αὐτὰρ ἔπειτ΄ ἀπὸ τῆς, ἣν δὴ βροτοὶ εἰδότες οὐδέν [5]πλάττονται, δίκρανοι· ἀμηχανίη γὰρ ἐν αὐτῶν στήθεσιν ἰθύνει πλακτὸν νόον· οἱ δὲ φοροῦνται. κωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεθηπότες, ἄκριτα φῦλα, οἷς τὸ πέλειν τε καὶ οὐκ εἶναι ταὐτὸν νενὸμισται κοὐ ταὐτόν, πάντων δὲ παλίντροπός ἐστι κέλευθος. VΙΙ Οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῇ μὴ ἐόντα· ἀλλὰ σὺ τῆσδ΄ ἀφ΄ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόμηα· μηδέ σ΄ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τὴνδε βιάσθω, νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν [5]καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα. VΙΙΙ Μόνος δ΄ ἔτι μῦθος ὁδοῖὁ λείπεται ὡς ἔστιν· ταύτῃ δ΄ ἐπὶ σήματ΄ ἔασι πολλὰ μάλ΄, ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἔστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ΄ ἀτέλεστον· [5]οὐδέ ποτ΄ ἦν οὐδ΄ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν, ἕν, συνεχές· τίνα γὰρ γένναν διζήσεαι αὐτοῦ πῇ πόθεν αὐξηθέν ; οὔτ΄ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω φάσθαι σ΄ οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστι. Τί δ΄ ἄν μιν καὶ χρέος ὦρσεν [10]ὕστερον ἢ πρόσθεν, τοῦ μηδενὸς ἀπξάμενον, φῦν ; οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί. Οὐτὲ ποτ΄ ἐκ μὴ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχύς γίγνεσθαί τι παρ΄ αὐτό· τοῦ εἵνεκεν οὔτε γενέσθαι οὔτ΄ ὄλλυσθαι ἀνῆκε Δίκη χαλάσασα πέλῃσιν, [15]ἀλλ΄ ἔχει· ἡ δὲ κρίσις τούτων ἐν τῷδ΄ ἔστιν· ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· κέκριται δ΄ οὖν, ὤσπερ ἀνάγκη, τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνιμον - οὐ γὰρ ἀληθὴς ἔστιν ὁδὁς - τὴν δ΄ ὥστε πέλειν καὶ ἐτήτυμον εἶναι. Πῶς δ΄ ἂν ἔπειτα πέλα τὸ ἐόν ; πῶς δ΄ ἂν κε γένοιτο ; [20]εἰ γὰρ ἔγεντ΄, οὐκ ἔστι, ούδ΄ εἴ ποτε μέλλει ἔσεσθαι. Τὼς γένεσις μὲν ἀπέσϐεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος. Οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ὁμοῖον· οὐδὲ τι τῇ μᾶλλον, τό κεν εἴργοι μιν συνέχεσθαι, οὐδέ τι χειρότερον, πᾶν δ΄ ἔμπλεόν ἐστιν ἐόντος. [25]Τῷ ξυνεχὲς πᾶν ἐστιν· ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει. Αὐτὰρ ἀκίνητον μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν ἔστιν ἄναρχον ἄπαυστον, ἐπεὶ γένεσις καὶ ὄλεθρος τῆλε μάλ΄ ἐπλάχθησαν, ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληθής. Ταὐτόν τ΄ ἐν ταὐτῷ τε μένον καθ΄ ἑαυτό τε κεῖται [30]χοὔτως ἔμπεδον αὖθι μένει· κρατερὴ γὰρ Ἀνάγκη πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν ἀμφὶς ἐέργει, οὕνεκεν οὐκ ἀτελεύτητον τὸ ἐὸν θέμις εἶναι· ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδέες· μὴ ἐὸν δ΄ ἂν παντὸς ἐδεῖτο. Ταὐτὸν δ΄ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόμηα. [35]Οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστίν, εὑρήσεις τὸ νοεῖν· οὐδ΄ ἦν γὰρ <ἢ> ἔστιν ἢ ἔσται ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος, ἐπεὶ τό γε Μοῖρ΄ ἐπέδησεν οὖλον ἀκίνητόν τ΄ ἔμεναι· τῷ πάντ΄ ὄνομ΄ ἔσται, ὄσσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ, [40]γίγνεσθαί τε καὶ ὄλλυσθαι, εἶναί τε καὶ οὐχί, καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φανὸν ἀμειζειν. Αὐτὰρ ἐπεὶ πεῖρας πύματον, τετελεσμένον ἐστί πάντοθεν, εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκῳ, μεσσόθεν ἰσοπαλὲς πάντῃ· τὸ γὰρ οὖτε τι μεῖζον [45]οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῇ ἢ τῇ. Οὔτε γὰρ οὐκ ἐὸν ἔστι, τό κεν παύοι μιν ἱκνεῖσθαι εἰς ὁμόν, οὔτ΄ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος τῇ μᾶλλον τῇ δ΄ ἧσσον, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ἄσυλον· οἷ γὰρ πάντοθεν ἶσον, ὁμῶς ἐν πείρασι κύρει. [50]Ἐν τῷ σοι παύω πιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα ἀυφὶς ἀληθείης· δόξας δ΄ ἀπὸ τοῦδε βροτείας μάνθανε κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων. Μορφὰς γὰρ κατέθεντο δύο γνώμας ὀνομάζειν· tῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν - ἐν ᾧ πεπλανημένοι εἰσίν -· [55]τἀντία δ΄ ἐκρίναντο δέμας καὶ σήματ΄ ἔθεντο χωρὶς ἀπ΄ ἀλλήλων, τῇ μὲν φλογὸς αἰθέριον πῦρ, ἤπιον ὄν, μέγ΄ ἐλαφρόν, ἑωυτῷ πάντοσε τωὐτόν, τῷ δ΄ ἑτέρῳ μὴ τωὐτόν· ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ΄ αὐτό τἀντία νύκτ΄ ἀδαῆ, πυκινὸν δέμας έυϐριθές τε. [60]Τόν σοι ἐγὼ διάκοσμον ἐοικότα πάντα φατίζω, ὡς οὐ μή ποτέ τίς σε βροτῶν γνώμη παρελάσσῃ. IX Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς, πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφἁντου ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπεὶ οὐδετέρῳ μέτα μηδέν. X Εἴσῃ δ΄ αἰθερίαν τε φύσιν τά τ΄ ἐν αἰθέρι πάντα σήματα καὶ καθαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο λαμπάδος ἔργ΄ ἀίδηλα καὶ ὁππόθεν ἐξεγένοντο, ἔργα τε κύκλωπος πεύσῃ περίφοιτα σελήνης [5]καὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχοντα ἔνθεν ἔφυ τε καὶ ὥς μιν ἄγουσ΄ ἐπέδησεν Ἀνάγκη πείρατ΄ ἔχειν ἄστρων. XI πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ΄ οὐράνιον καὶ ὄλυμπος ἔσχατος ἠδ΄ ἄστρων θερμὸν μένος ὡρμήθησαν γίγνεσθαι. XII Αἱ γὰρ στεινότεραι πλῆντο πυρὸς ἀκρήτοιο, αἱ δ΄ ἐπὶ ταῖς νυκτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα· ἐν δὲ μέσῳ τούτων δαίμων ἣ πάντα κυζερνᾷ· πάντα γὰρ <ἣ> στυγεροῖο τόκου καὶ μιξιος ἄρχει [5]πέμπουσ΄ ἄρσενι θῆλυ μιγῆν τό τ΄ ἐναντίον αὖτις ἄρσεν θηλυτέρῳ. XIII Πρώτιστον μέν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων… XIV Νυκτιφαὲς περὶ γαῖαν ἀλώμενον ἀλλότριον φῶς… XV αἰεὶ παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο. XVI Ὡς γὰρ ἕκαστος ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυπλάγκτων, τὼς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται· τὸ γὰρ αὐτό ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν καὶ πᾶσιν καὶ παντί· τὸ γὰρ πλέον ἐστι νόημα. XVII δεξιτεροῖσιν μὲν κούρους, λαιοῖσι δὲ κούρας… XVIII Femina virque simul Veneris cum germina miscent, Venis informans diverso ex sanguine virtus Temperiem servans bene condita corpora fingit. Nam si virtutes permixto semine pugnent Nec faciant unam permixto in corpore, dirae Nascentem gemino vexabunt semine sexum. XIX Οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καί νυν ἔασι καὶ μετέπειτ΄ ἀπὸ τοῦδε πελευτήσουσι τραφέντα· τοῖς δὄνυή ἄνθρωποι κατέθεντ΄ ἐπίσημον ἑκάστῳ.
I The steeds that bear me carried me as far as ever my heartDesired, since they brought me and set me on the renownedWay of the goddess, who with her own hands conducts the manwho knows through all things. On what way was I borne5 along; for on it did the wise steeds carry me, drawing my car,and maidens showed the way. And the axle, glowing in thesocket - for it was urged round by the whirling wheels at eachend - gave forth a sound as of a pipe, when the daughters of theSun, hasting to convey me into the light, threw back their veils10 from off their faces and left the abode of Night.There are the gates of the ways of Night and Day, fittedabove with a lintel and below with a threshold of stone. Theythemselves, high in the air, are closed by mighty doors, andAvenging Justice keeps the keys that open them. Her did 15 the maidens entreat with gentle words and skilfully persuade to unfasten without demur the bolted bars from the gates.Then, when the doors were thrown back, they disclosed a widepening, when their brazen hinges swung backwards in the20 sockets fastened with rivets and nails. Straight through them, on the broad way, did the maidens guide the horses and the car,and the goddess greeted me kindly, and took my right hand in hers, and spake to me these words: - Welcome, noble youth, that comest to my abode on the car25 that bears thee tended by immortal charioteers ! It is no ill chance, but justice and right that has sent thee forth to travel on this way. Far, indeed, does it lie from the beaten track of men ! Meet it is that thou shouldst learn all things, as well the unshaken heart of persuasive truth, as the opinions of30 mortals in which is no true belief at all. Yet none the less shalt thou learn of these things also, since thou must judge approvedly of the things that seem to men as thou goest through all things in thy journey." R. P. 93. II Come now, I will tell thee - and do thou hearken to my saying and carry it away - the only two ways of search thatcan be thought of. The first, namely, that It is, and that it isimpossible for anything not to be, is the way of. conviction,5 for truth is its companion.. The other, namely, that It is not, and that something must needs not be, - that, I tell thee, is a wholly untrustworthy path. For you cannot know what isnot - that is impossible - nor utter it; III For it is the same thing that can be thought and that can be. IV V VΙ It needs must be that what can be thought and spoken of is;for it is possible for it to be, and it is not possible for, what isnothing to be. This is what I bid thee ponder. I hold thee back from this first way of inquiry, and from this other also, 5 upon which mortals knowing naught wander in two minds; for hesitation guides the wandering thought in their breasts, so that they are borne along stupefied like men deaf and blind. Undiscerning crowds, in whose eyes the same thing and not the same is and is not, and all things travel in opposite directions ! VΙΙ For this shall never be proved, that the things that are not are; and do thou restrain thy thought from this way of inquiry. Nor let habit force thee to cast a wandering eye upon this devious track, or to turn thither thy resounding ear or thy 5 tongue; but do thou judge the subtle refutation of their discourse uttered by me. VΙΙΙ One path only is left for us to speak of, namely, that It is. In it are very many tokens that what is, is uncreated and indestructible, alone, complete,immovable and without end. Nor was it ever, nor will it be; for 5 now it is, all at once, a continuous one. For what kind of origin for it. will you look for ? In what way and from what sourcecould it have drawn its increase ? I shall not let thee say nor think that it came from what is not; for it can neither bethought nor uttered that what is not is. And, if it came from 10 nothing, what need could have made it arise later rather than sooner ? Therefore must it either be altogether or be not at all. Nor will the force of truth suffer aught to arise besides itself from that which in any way is. Wherefore, Justice doesnot loose her fetters and let anything come into being or pass 15 away, but holds it fast. R. P. 94C-95." Is it or is it not ? " Surely it is adjudged, as it needs must be, that we are to set aside the one way as unthinkable and nameless (for it is no true way), and that the other path is realand true. How, then, can what is be going to be in the 20 future ? Or how could it come into being ? If it came into being, it is not; nor is it if it is going to be in the future. Thus is becoming extinguished and passing away not to be heard of. R. P. 95c.Nor is it divisible, since it is all alike, and there is no more of it in one place than in another, to hinder it from holdingtogether, nor less of it, but everything is full of what is. 25 Wherefore all holds together; for what is; is in contact with what is.Moreover, it is immovable in the bonds of mighty chains, without beginning and without end; since coming into being and passing away have been driven afar, and true belief hascast them away. It is the same, and it rests in the self-same place, abiding in itself. 30 And thus it remaineth constant in its place; for hard necessity keeps it .in the bonds of the limit that holds it fast on every side. Wherefore it is not permitted to what is to be infinite; for it is in need of nothing; while, if it were infinite, it would stand in need of everything. R. P. 96.Look steadfastly with thy mind at things afar as if they were at hand. You cannot cut off what anywhere is from holding fast to what is anywhere; neither is it scattered abroad throughout the universe, nor does it come together. R. P. 96a.It is the same thing that can be thought and for the sake ofwhich the thought exists; 35 for you cannot find thought without something that is, to which it is betrothed. And there is not, and never shall be, any time other, than that which is present, since fate has chained it so as to be whole and immovable.Wherefore all these things are but the names which mortals have given, believing them, to be true – 40 coming into being and passing away, being and not being, change of place and alteration of bright colour. R. P. 97. Where, then, it has its farthest boundary, it is complete on every side, equally poised from the centre in every direction, like the mass of a rounded sphere; for it cannot be greater or 45 smaller in one place than in another. For there is nothing which is not that could keep it from reaching out equally, nor is it possible that there should be more of what is in this place and less in that, since it is all inviolable. For, since it is equal in all directions, it is equally confined within limits. R..P. 98.50 Here shall I close my trustworthy speech and thought about the truth. Henceforward learn the opinions of mortals, giving ear to the deceptive ordering of my words. Mortals have settled in their minds to speak of two forms, one of which they should have left out, and that is where they go astray from the truth. 55 They have assigned an opposite substance to each, and marks distinct from one another. To the one they allot the fire of heaven, light, thin, in every direction the same as itself, but not the same as the other. The other is opposite to it, dark night, a compact and heavy body. Of these 60 I tell thee the whole arrangement as it seems to men, in order that no mortal may surpass thee in knowledge. R. P. 99. IX Now that all things have been named light and night; andthe things which belong to the power of each have been assigned to these things and to those, everything is full at once of light and dark night, both equal, since neither has aught to do with the other. R. P. 100. X And thou shalt know the origin of all the things on high, and all the signs in the sky, and the resplendent works of the glowing sun’s clear torch, and whence they arose. And thou shalt learn likewise of the wandering deeds of the round-faced 5 moon, and of her origin. Thou shalt know, too, the heavens that surround us, whence they arose, and how Necessity tookthem and bound them to keep the limits of the stars . . . XI How the earth, and the sun, and the moon, and the sky that is common to all, and the Milky Way, and the outermost Olympos, and the burning might of the stars arose. R. P. 101 B, C. XII The narrower circles are filled with unmixed fire, and those surrounding them with night, and in the midst of these rushes their portion of fire. In the midst of these circles is the divinity that directs the course of all things; for she rules over all painful birth and all begetting, 5 driving the female to the embrace of the male, and the male to that of the female. XIII First of all the gods she contrived Eros. R. P. ib. XIV Shining by night with borrowed light, wandering round the earth.Always straining her eyes to the beams of the sun. XV XVI XVII On the right boys; on the left girls. XVIII XIX Thus, according to men’s opinions, did things comp into being, and thus they are now. In time (they think) they will grow up and pass away. To each of these things men have assigned a fixed name. R. P. 102.d.
I Les cavales qui m’emportent au gré de mes désirs, se sont élancées sur la route fameuse de la Divinité, qui conduit partout l’homme instruit; c’est la route que je suis, c’est là que les cavales exercées[5] entraînent le char qui me porte. Guides de mon voyage,les vierges, filles du Soleil, ont laissé les demeures de la nuit et, dans la lumière, écartent les voiles qui couvraient leurs fronts.Dans les moyeux, l’essieu chauffe et jette son cri strident sous le double effort des roues qui tournoient[10] de chaque côté, cédant à l’élan de la course impétueuse. Voici la porte des chemins du jour et de la nuit, avec son linteau, son seuil de pierre, et fermés sur l’éther ses larges battants, dont la Justice vengeresse tient les clefs pour ouvrir et fermer.[15] Les nymphes la supplient avec de douces paroles et savent obtenir que la barre ferrée soit enlevée sans retard; alors des battants elles déploient la vaste ouverture et font tourner en arrière les gonds garnis d’airain[20] ajustés à clous et à agrafes; enfin par la porte elles font entrer tout droit les cavales et le char. La Déesse me reçoit avec bienveillance prend de sa main ma main droite et m’adresse ces paroles: « Enfant, qu’accompagnent d’immortelles conductrices,[25] que tes cavales out amené dans ma demeure, sois le bienvenu; ce n’est pas une mauvaise destinée qui t’a conduitsur cette route éloignée du sentier des hommes; c’est la loi et la justice. I1 faut que tu apprennes toutes choses,et le cœur fidèle de la vérité qui s’impose,[30] et les opinions humaines qui sont en dehors de le vraie certitude. Quelles qu’elles soient, tu dois les connaître également, et tout ce dont on juge. il faut que tu puisses en juger, passant toutes choses en revue. II Allons, je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l’intelligence; l’une, que l’être est. que le non-être n’est pas, chemin de la certitude, qui accompagne la vérité; l’autre, que 1’être n’est pas: et que le non-être est forcément, route où [5]je te le dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n’est pas, tu ne peux le saisir ni l’exprimer; III car le pensé et l’être sont une même chose. IV VII m’est indifférent de commencer d’un coté ou de l’autre; car en tout cas, je reviendrai sur mes pas. VIII faut penser et dire que ce qui est; car il y a être : il n’y a pas de non-être; voilà ce que je t’ordonne de proclamer.Je te détourne de cette voie de recherche. où les mortels qui ne savent rien [5]s’égarent incertains; l’impuissance de leur pensée y conduit leur esprit errant: ils vont sourds et aveugles, stupides et sans jugement;ils croient qu’être et ne pas être est la même chose et n’est pas la même chose; et toujours leur chemin les ramène au même point. VII Jamais tu ne feras que ce qui n’est pas soit; détourne donc ta pensée de cette voie de recherche; que l’habitude n’entraîne pas sur ce chemin battuton oeil sans but, ton oreille assourdie, [5]ta langue; juge par la raison de l’irréfutable condamnationque je prononce. VIIIII n’est plus qu’une voie pour le discours,c’est que l’être soit; par là sont des preuves nombreuses qu’il est inengendré et impérissable,universel, unique, immobile et sans fin. [5]I1 n’a pas été et ne sera pas; il est maintenant tout entier, un, continu. Car quelle origine lui chercheras-tu ? D’où et dans quel sens aurait-il grandi? De ce qui n’est pas? Je ne te [permets ni de dire ni de le penser; car c’est inexprimable et inintelligibleque ce qui est ne soit pas. Quelle nécessité l’eût obligé [10]plus tôt ou plus tard à naître en commençant de rien? Il faut qu’il soit tout à fait ou ne soit pas. Et la force de la raison ne te laissera pas non plus, de ce qui est, faire naître quelque autre chose. Ainsi ni la genèseni la destruction ne lui sont permises par la Justice; elle ne relâchera [pas les liens [15]où elle le tient. [ Là-dessus le jugement réside en ceci ] : Il est ou n’est pas; mais il a été décidé qu’il fallait abandonner l’une des routes, incompréhensible et sans nom, comme sans vérité, prendre l’autre, que l’être est véritablement.Mais comment ce qui est pourrait-il être plus tard? Comment aurait-il pu devenir? [20]S’il est devenu, il n’est pas, pas plus que s’il doit être un jour. Ainsi disparaissent la genèse et la mort inexplicables. II n’est pas non plus divisé, car Il est partout semblable; nulle part rien ne fait obstacle à sa continuité, soit plus, soit moins; tout est plein de l’être,[25]tout est donc continu, et ce qui est touche à ce qui est. Mais il est immobile dans les bornes de liens inéluctables, sans commencement, sans fin, puisque la genèse et la destruction ont été, bannies au loin. Chassées par la certitude de la vérité.il est le même, restant en même état et subsistant par lui-même; [30]tel il reste invariablement; la puissante nécessité le retient et l’enserre dans les bornes de ses liens. II faut donc que ce qui est ne soit pas illimité;car rien ne lui manque et alors tout lui manquerait. Ce qui n’est pas devant tes yeux, contemple-le pourtant comme sûrement présent a ton esprit. Ce qui est ne peut être séparé de ce qui est; il ne se dispersera pas eu tous lieux dans le monde, il ne se réunira pas. . .]C’est une même chose, le penser et ce dont est la pensée;[35]car, en dehors de l’être, en quoi il est énoncé,tu ne trouveras pas le penser; rien n’est ni ne serad’autre outre ce qui est; la destinée l’a enchaînépour être universel et immobile; son nom est Tout,tout ce que les mortels croient être en vérité et qu’ils font[40]naître et périr, être et ne pas être,changer de lieu. muer de couleur.Mais, puisqu’il est parfait sous une limite extrême!il ressemble à la masse d’une sphère arrondie de tous côtés,également distante de son centre en tous points. Ni plus [45]ni moins ne peut être ici ou là; car il n’y a point de non-être qui empêche l’être d’arriver à l’égalité; il n’y a point non plus d’être qui lui donne,plus ou moins d’être ici ou là, puisqu’il est tout, sans exception.Ainsi, égal de tous côtés, il est néanmoins dans des limites.[50]J’arrête ici le discours certain, ce qui se penseselon la vérité; apprends maintenant les opinions humaines;écoute le décevant arrangement de mes vers. - On a constitué pour la connaissance deux formes sous deux noms; c’est une de trop, et c’est en cela que consiste l’erreur.[55]On a séparé et opposé les corps, posé les limites qui les bornent réciproquement; d’une part, le feu éthérien, la flamme bienfaisante, subtile, légère, partout identique à elle-même, mais différente de la seconde forme; d’autre part, celle-ci, opposée à la première, nuit obscure, corps dense et lourd.[60]Je vais t’en exposer tout l’arrangement selon la vraisemblance, en sorte que rien ne t’échappe de ce que connaissent les mortels. IX Mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit, et que, suivant. leurs puissances, tout se rapporte à l’une ou à l’antre, l’univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit obscure; elles sont égales et rien n’est en dehors d’elles. X Tu sauras la nature de l’éther, et dans l’éther tous les signes et du Soleil arrondi la purelumière, ses effets cachés et d’où ils proviennent; tu apprendras les [œuvres vagabondes de la Lune circulaire, [5]sa nature; tu connaîtras enfin le ciel étendu tout autour, tu sauras d’où il s’est formé et comment la nécessité qui le mène l’a enchaîné pour servir de borne aux astres.. . XI Comment la Terre, le Soleil et la Lune,L’éther commun le lait du ciel, l’Olympe le plus reculé et les astres brûlants ont commencé à se former. XII Les plus étroites (couronnes) sont remplies de feu sans mélange; les suivantes le sont de nuit; puis revient le tour de la flamme. Au milieu de toutes est la Divinité qui gouverne toutes choses ; elle préside en tous lieux à l’union des sexes et au douloureux enfantement.[5]C’est elle qui pousse la femelle vers le mâle et tout aussi bien le mâle vers la femelle. . . XIII Elle a conçu l’Amour, le premier de tous les dieux. XIV Brillant pendant la nuit, elle roule autour de la Terre sa lueur étrangère. XV Regardant toujours vers la splendeur du Soleil. XVI Tel est, soit d’une façon, soit de l’autre, le mélange qui forme le corps et les membres, telle se présente la pensée chez les hommes; c’est une même chose que l’intelligence et que la nature du corps des hommes en tout et pour tous; ce qui prédomine fait la pensée. XVII A droite les garçons, à gauche les filles. XVIII XIX C’est ainsi que, selon l’opinion, ces choses se sont formées et qu’elles sont maintenant et que plus tard elles cesseront, n’étant plus entretenues.A chacune d’elles les hommes ont imposé le nom qui la distingue.